Privacy

Privacy

KAYA KÖKSAL AVUKATLIK ORTAKLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, çalışan adayı kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde işlenmesi amacıyla Kaya Köksal Avukatlık Ortaklığı (“Kaya Köksal”) tarafından hazırlanmıştır.

İş başvurusu süreciniz kapsamında Kaya Köksal’a bildirdiğiniz/bildireceğiniz veya temin edilen kişisel verilerinizin Kaya Köksal tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla veri işleme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

1.     Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

İş başvurunuz kapsamında; ad-soyad, adres, ikametgâh, eğitim bilgileri, iş deneyimi bilgileri, tamamlanan kurs ve sahip olunan sertifikalar, iletişim bilgileri (e-posta adres, telefon) gibi iş başvurunuz kapsamında tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, tercihleriniz doğrultusunda tarafımıza iletmeyi seçtiğiniz kişisel veriler ve sağladıysanız referans bilgileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kaya Köksal’a doğrudan çalışan adaylarının kendisi veya e-posta, posta, faks ve sair iletişim ve insan kaynakları kanallarından, işitsel, elektronik veya yazılı her türlü belge ve doküman aracılığıyla toplanmaktadır.

 

2.     Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuata uygun olarak, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için Kanun’un 5. maddesi uyarınca açık rızanızın bulunduğu durumlarda işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz;

  • İş başvurunuzun değerlendirilmesi,
  • Çalışan adayı seçme değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla işlenmektedir.

Veri işleme amaçları iç süreçlerimiz veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir. Bu amaçlarda değişiklik olması halinde Aydınlatma Metni bu değişikliklere uygun şekilde revize edilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

3.     Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, sunucu ve e-mail hizmeti alınması nedeni ile yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara ve sunucularda tutulmaktadır.

4.     Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 11’inci maddesinde sayılan haklarınız şu şekildedir;

a)     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

b)     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c)     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e)     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

f)      Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g)     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h)    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i)      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Kaya Köksal’ın “Levent Mahallesi Manolyalı Sok. No: 5 Beşiktaş / İstanbul” adresine “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığı ile iletebilirsiniz.

Çalışan adayı, Kaya Köksal’a ilettiği bilgilerin doğruluğu tam, doğru ve güncel olmasından kendisi sorumludur. Aksi halde Kaya Köksal’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.