Kaya Köksal Bilişim Bülteni

Kaya Köksal Bilişim Bülteni

Kaya Köksal Bilişim Bülteni

  • 2023-01-26 04:48:48

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; iş ortaklığı, konsorsiyum ve adi ortaklıkların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler yaşandığını ifade etmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”) 16. maddesinde öngörülen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün asıl amacı, kişisel veri işleme süreçlerinin şeffaf ve ilgili kişilere hesap verebilir nitelikte yürütülmesi ile ilgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerinde en üst düzeyde kontrol sağlaması ve bu bakımdan iş ortaklığı, konsorsiyum, adi ortaklık gibi yapılar altında gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin VERBİS’e bilgi girişi olarak yansıtılması önem arz etmesi gerekçesi ile ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine karar vermiştir.


Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Kurum, kendisine iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler yaşandığını ifade etmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16. maddesi gereğince; Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 16. maddesinde yer alan kriterleri göz önüne alarak Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilmekte, istisnaların kapsamı ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla karar alabilmektedir.

Kurul’un 22.04.2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı (“Karar”) uyarınca “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” için VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

Bununla birlikte dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine ilişkin kriterler açısından yapılan değerlendirme sonucunda; dernek, vakıf ve sendikaların gelir elde etmek amacıyla yürüttükleri ticari faaliyetleri nedeniyle işlettikleri iktisadi işletmeleri için söz konusu istisnanın uygulanması uygun görülmemektedir.

Bu bakımdan dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin VERBİS’e bilgi girişi olarak yansıtılmasının önem arz etmesi gerekçesi ile Kurul’un 09.06.2021 tarihli ve 2021/571 sayılı kararı ile;

- Karar’da yer alan istisna hükmüne “kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” ifadesinin eklenmesine,

- Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan, yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların VERBİS’e kayıt olmaları ile VERBİS kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine,

- Kararın Kurum internet sayfası ve Resmi Gazetede yayımlanmasına

karar verilmiştir.