Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

  • 2023-01-29 04:42:35

Tüm dünyayı etkisine altına alan Covid – 19 salgını ile beraber salgını önlemek amacı ile tedbirler alınmıştır. İş hayatında Covid – 19 salgını ve alınan tedbirler kapsamında uzun ve kısa vadeli olarak etkileri sürecek değişikler gözlemlenmiştir. İş hayatında en büyük etkili değişikliklerden bir tanesi de ‘uzaktan çalışma’ kavramıdır. Aslında uzaktan çalışma kavramı 2016 yılında 6715 sayılı Kanun ile artık hayatımıza girmişti. Pandemi sürecinde uzaktan çalışma kavramı daha etkin rol oynadı. Pandemi sonrasında artış gösteren uzaktan çalışma yöntemi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesine dayanılarak "Uzaktan Çalışma Yönetmeliği" hazırlandı. Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olup, 10.03.2021 tarihinde Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayınlanması ile bu sürecin ne şekilde gerçekleşeceğine dair usul ve esaslar şekillenmiştir.

İlgili yönetmelik uyarınca;

-İşçi tarafından, uzaktan çalışma yapma talebi yazılı olarak yapılmalıdır.

-Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilmelidir.

-Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılmalıdır.

-Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır.

-Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmamaktadır.

-Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmelerinin yazılı yapılması gerekmektedir. İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir. 

-Uzaktan çalışmaya geçen işçi, yazılı talep ile tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir.

-İşçinin uzaktan çalışma yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

-Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerekmektedir.

-Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir.

-Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. İşveren tarafından temin edilen malzemelerin bakım ve onarım koşulları açıkça işçiye bildirilmelidir.

-İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İş araçlarının listesi, sözleşme içerisinde ya da sözleşmeye ek olarak düzenlenmiş ise uzaktan çalışan işçiye ayrıca iş araç listesi verilmesi gerekmemektedir.

-Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı taraflarca belirlenebilecektir.

-İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

-Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.

-Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir.

Kişisel Verileri Koruma Kanun’u Kapsamında;

İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. İşveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirler. Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunludur.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yürütülecek olup, Resmi Gazete yayımlanma tarihi olan 10.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.